ПЕНЗИСКИ ДРУШТВА

Правилник за лиценцирање на пензиските друштва (,,Службен Весник на Република Македонија“ бр. 140/2013 од 14.10.2013)

Правилник за начинот и постапката за избор на член на управен и надзорен одбор на пензиско друштво  (Службен весник број 175 од 13.12.2013)

(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

Правилник за формата и содржината на финансиските извештаи на пензиското друштво („Службен Весник на Република Македонија“ бр. 11/2011 од 31.01.2011)
*  Измена и дополнување (Службен весник на Република Македонија бр./2012)
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)
 

Правилник за начинот на добро корпоративно управување на пензиските друштва (Службен весник на Република Македонија бр.89/2013 од 24.06.2013)

Правилник за начинот и постапката за давање на одобренија на измените на документите поднесени при лиценцирање (Службен весник број 175 од 13.12.2013)

Правилник за поблиските услови за основање на пензиски друштва (Службен весник на Република Македонија бр.138/2008 од 04.11.2008)
*  Измена и дополнување (Службен весник на Република Македонија бр.154/2010 од 30.11.2010)
*  Измена и дополнување (Службен весник на Република Македонија бр.45/2011 од 07.04.2011)
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)


Правилник за начинот на спречување на злоупотреба на информациите добиени како резултат на службената положба и за содржината и начинот на известување за трансакции со хартии од вредност (Службен весник на Република Македонија бр.138/2008 од 04.11.2008)

Правилник за видот и начинот на спроведување на обуките од областа на капитално финансираното пензиско осигурување за  претставниците на пензиските друштва (Службен весник на Република Македонија бр.138/2008 од 04.11.2008)
*  Измена и дополнување (Службен весник на Република Македонија бр.85/2013 од 12.06.2013)
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

Правилник за начинот на спојување на пензиски друштва и спојување на пензиски фондови(Службен весник на Република Македонија бр.29/2011 од 08.03.2011)
*  Измена и дополнување (Службен весник на Република Македонија бр.85/2013 од 12.06.2013)
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ) 

Правилник за начинот на присоединување на пензиски друштва и начинот на присоединување на  задолжителни и/или  доброволни пензиски фондови (Службен весник на Република Македонија бр.99/2011 од 22.07.2011)
*  Измена и дополнување (Службен весник на Република Македонија бр.85/2013 од 12.06.2013)
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

Правилник за начинот на вршење контрола  (Службен весник на Република Македонија бр.89/2013 од 24.06.2013)

*  Измена и дополнување (Службен весник на Република Македонија бр.69/2015)

Правилник за постапката за повлекување или укинување на одобрение за управување со задолжителен и/или доброволен пензиски фонд (Службен весник на Република Македонија бр.138/2008 од 04.11.2008)
*  Измена и дополнување (Службен весник на Република Македонија бр.171/2010)
*  Измена и дополнување (Службен весник на Република Македонија бр.110/2013)
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

Правилник за начинот на управување со задолжителен и/или доброволен пензиски фонд по повлекување или укинување на одобрението за управување со задолжителен и/или доброволен пензиски фонд на пензиските друштва
(Службен весник на Република Македонија бр.138/2008 од 04.11.2008)
*  Измена и дополнување (Службен весник на Република Македонија бр.91/2009 од 23.07.2009)
*  Измена и дополнување (Службен весник на Република Македонија бр.110/2013 од 07.08.2013)
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

Правилник за потврдата со мислење на овластениот актуар (Службен весник на Република Македонија бр.155/2013 од 12.11.2013)

ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ

Правилник за инвестирање на средствата на задолжителните пензиски фондови(Службен весник на Република Македонија бр.134/2010 од 07.10.2010)
*  Измена и дополнување (Службен весник на Република Македонија бр.99/2011 од 22.07.2011
*  Измена и дополнување (Службен весник на Република Македонија бр.75/2013 од 21.05.2013
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

Правилник за содржината на инвестициона стратегија на пензиски фонд (Службен весник на Република Македонија бр.25/2014 од 01.02.2014)

Правилник за начин и време на пренос на средства кај доброволните пензиски фондови (Службен весник на Република Македонија бр.138/2008 од 04.11.2008)

Правилник за начинот и постапката на пренос на средствата во фондот на ПИОМ (Службен весник на Република Македонија бр.140/2013 од 14.10.2013)

Правилник за  начинот на одделно водење на евиденцијата за доброволниот и за задолжителниот пензиски фонд управувани од друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови како и за мерките потребни за финансиско одделување на задолжителниот од доброволниот пензиски фонд (Службен весник на Република Македонија бр.138/2008 од 04.11.2008)

Правилник за проценка на средствата на задолжителните и доброволните пензиски фондови (Службен весник на Република Македонија бр.138/2008 од 04.11.2008)
*  Измена и дополнување (Службен весник на Република Македонија бр. 55/2013 од 16.04.2013)
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

 

Правилник за сметковниот план, формата и содржината на основните финансиски извештаи и дополнителните извештаи за задолжителните и доброволните пензиски фондови (Службен весник на Република Македонија бр.138/2008 од 04.11.2008)

Правилник за содржината на одделните сметки во сметковниот план за задолжителните и доброволните пензиски фондови. (Службен весник на Република Македонија бр.138/2008 од 04.11.2008)

Правилник за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци (“Службен весник на Република Македонија” бр.161/2015 )

Правилник за начинот на спојување или  присоединување на професионалните  пензиски шеми (Службен весник на Република Македонија бр.138/2008 од 04.11.2008) 

Правилник за критериумите за рангирање на суб-чувар на имот (Службен весник на Република Македонија бр.138/2008 од 04.11.2008)
*  Измена и дополнување  (Службен весник на Република Македонија бр.46/2010 од 08.04.2010)
 (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

ЧЛЕНСТВО

Правилник за членство во задолжителен пензиски фонд (Службен весник на Република Македонија бр.55/2013 од 16.04.2013)
*  Измена и дополнување (“Службен весник на Република Македонија” бр.89/2014 од 10.06.2014)
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

Правилник за индивидуални сметки (Службен весник на Република Македонија бр.155/2013 од 12.11.2013)

Правилник за надоместоци за задолжителните пензиски фондови (Службен весник на Република Македонија бр.100/2013 од 15.07.2013)
*  Измена и дополнување (“Службен весник на Република Македонија” бр.25/2014 од 01.02.2014)
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

Правилник за начинот на членство во доброволен пензиски фонд (Службен весник на Република Македонија бр.138/2008 од 04.11.2008)
*  Измена и дополнување (“Службен весник на Република Македонија” бр.74/2010 од 03.06.2010)
*  Измена и дополнување (“Службен весник на Република Македонија” бр.134/2010 од 07.10.2010)
*  Измена и дополнување (“Службен весник на Република Македонија” бр.26/2011 од 02.03.2011)
*  Измена и дополнување (“Службен весник на Република Македонија” бр.155/2013 од 12.11.2013)
*  Измена и дополнување (“Службен весник на Република Македонија” бр.134/2014 од 09.09.2014)
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

Правилник за начинот на уплата на придонеси во доброволен пензиски фонд (Службен весник на Република Македонија бр.138/2008 од 04.11.2008)

Правилник за доброволни индивидуални и професионалните сметки  (Службен весник на Република Македонија бр.140/2013 од 14.10.2013)

Правилник за максималниот износ и за начинот на плаќање на паричниот надоместок за премин на член од еден во друг пензиски фонд (Службен весник на Република Македонија бр.93/2008 од 25.07.2008)
*  Измена и дополнување (“Службен весник на Република Македонија” бр.47/2014 од 10.03.2014)
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

Правилникот за начинот на уништување на документи и начинот на уништување, бришење и чистење на медиумот во Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (Службен весник на Република Македонија бр.124/2013 од 07.09.2013)


МАРКЕТИНГ И ИЗВЕСТУВАЊЕ

Правилник за начинот и постапката на маркетинг на пензиски фондови (Службен весник на Република Македонија бр. 143 од 21.10.2013)
*  Измена и дополнување (“Службен весник на Република Македонија” бр.182/2014 од 11.12.2014)
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

Правилник за агенти на пензиски друштва  (Службен весник на Република Македонија бр.110/2014 од 23.07.2014)

Правилник за критериумите во однос на просторните услови и материјално- техничката и информатичката опрема на просториите за полагање на испитот за агенти на пензиски друштва (Службен весник на Република Македонија бр.110/2014 од 23.07.2014)

Правилник за начинот на известување на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од страна на пензиско друштво (Службен весник број 175 од 13.12.2013)

*  Измена и дополнување (Службен весник на Република Македонија бр.69/2015)
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)  („Службен весник на Република Македонија”бр.175/2013 и 69/2015)

Правилник за известување на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од страна на чуварот на имот (Службен весник број 183 од 25.12.2013)

ИСПЛАТА НА ПЕНЗИИ И ПЕНЗИСКИ НАДОМЕСТОЦИ

Правилник за водење на евиденција и податоци кои пензиските друштва и друштвата за осигурување ги доставуваат до Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија (Службен весник број 34 од 17.02.2014)

Правилник за доставување статистички податоци за фактичката смртност на корисниците на пензија и/или пензиски надоместок од пензиските друштва до МАПАС (Службен весник број 34 од 17.02.2014)

Правилник за начинот на споредување на месечните износи на програмираните повлекувања и пензијата од прв столб и начинот на проверка и доплата на најнизок износ на пензија (Службен весник број 34 од 17.02.2014)

Правилник за правилата и минималните стандарди за определување на каматни стапки (Службен весник број 34 од 17.02.2014)

Правилник за правилата и минималните стандарди за таблиците на смртност (Службен весник број 34 од 17.02.2014)

Правилник за презентирање понуди за проектирани идни пензии (Службен весник број 34 од 17.02.2014)

Правилник за проекции на пензиите и износите на индивидуалните сметки за програмирани повлекувања (Службен весник број 34 од 17.02.2014)

Правилник за начинот на промена на вид на исплата на пензија (Службен весник број 34 од 17.02.2014)

Правилник за промена на видот на исплата на пензиски надоместок (Службен весник број 34 од 17.02.2014)