Одлука за висината на месечниот надомест за 2015 година што Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување го наплатува од пензиските друштва

Одлука за утврдување на висината на Надоместоците што Агенцијата за супервизија на капитално Финансирано пензиско осигурување ги наплатува од Пензиските друштва (Службен весник на Република Македонија бр.36/2013 од 06.03.2013)

Одлука за измена на одлуката за утврдување на висината на Надоместоците што Агенцијата за супервизија на капитално Финансирано пензиско осигурување ги наплатува од Пензиските друштва (Службен весник на Република Македонија бр.51/2014 од 17.03.2014) ИСПРАВКА

Одлука за висината на месечниот надомест што го наплатува Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од пензиските друштва за 2013 година(“Службен весник на Република Македонија“ бр.36/2013 од 06.03.2013)

Одлука за утврдување на процентот на ликвидни средства на друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови (Службен весник на Република Македонија бр.45/2011 од 07.04.2011)

Одлука за утврдување на процентот на ликвидни средства на друштво за управување со доброволни пензиски фондови (Службен весник на Република Македонија бр.45/2011 од 07.04.2011)

Одлуката за максималниот процент на главнината на друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови за заеми, кредити и обврзници. („Службен Весник на Република Македонија“ бр. 11/2011 од 31.01.2011)

Одлуката за максималниот процент на главнината на друштвото за управување со доброволни пензиски фондови за заеми, кредити и обврзници („Службен Весник на Република Македонија“ бр. 11/2011 од 31.01.2011)

Одлуката за максималниот процент на главнината на друштво за управување со задолжителни пензиски фондови за заеми, кредити и обврзници. („Службен Весник на Република Македонија“ бр. 11/2011 од 31.01.2011)

Одлука за утврдување на процентот на ликвидни средства на друштво за управување со задолжителни пензиски фондови (Службен весник на Република Македонија бр.91/2010 од 07.07.2010)

Одлука за максималната висина на надоместокот од придонесите уплатени во задолжителен пензиски фонд за 2010 година (“Службен весник на Република Македонија“ бр.157/2009 од 28.12.2009 година)

Одлука за дополнителни ограничувања на вложувањата на средствата на доброволен пензиски фонд во одделни видови инструменти (Службен весник на Република Македонија бр.91/2009 од 23.07.2009)

Одлука за максималниот процент на позајмени средства од страна на друштвото за управување со задолжителни пензиски фондови и друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови од име и за сметка на задолжителниот пензиски фонд
(Службен весник на Република Македонија бр.138/2008 од 04.11.2008)

Одлука за максималниот процент на позајмени средства од страна на друштвото за управување со доброволни пензиски фондови и друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови од име и за сметка на доброволниот пензиски фонд (Службен весник на Република Македонија бр.138/2008 од 04.11.2008)

Одлука за определување на рокот за почеток на примената на намалување на процентот на надоместокот од придонесите (Службен весник на Република Македонија бр.80/2007 од 26.06.2007)

Архива