Техничко упатство за дефинирање на формати на податоци и размена на датотеки во доброволно капитално финансирано пензиско осигурување
Упатство за пополнување на извештаите за пензиска заштеда
Техничко упатство за доставување на годишна архива и извештаи од базите на податоци кои ги одржуваат пензиските друштва
Стручно упатство за начинот на пресметка на задолжителните ликвидни средства
Стручно упатство за постапување по поплаки
Стручно упатство за начинот и постапката на распределба на осигуреници во задолжителен пензиски фонд


Архива