Утврдени пондери по фондови
Пресметка на пондер за распределба на осигуреници во задолжителен пензиски фонд