Советот на експерти одржа седница на 06.12.2016 година.