Советот на експерти одржа седница на 23.02.2017 година.