Советот на експерти одржа седница на 23.03.2017 година.