Советот на експерти одржа седница на 24.04.2017 година.