Советот на експерти одржа седница на 08.06.2017 година.