Во прилог е  најновиот број на Е-МАПАС 22 на тема: “Финансиски пазари и инструменти”