Советот на експерти одржа седница на 06.07.2017 година.