Советот на експерти одржа седница на 26.10.2017 година.