Советот на експерти одржа електронска седница на 29.12.2017 година