Советот на експерти одржа седница на 25.01.2018 година