Советот на експерти одржа седница на 22.03.2018 година.