Во прилог е најновиот број на Е-МАПАС бр. 25 на тема: Зелен плик и ажурирање на податоци.