Советот на експерти одржа седница на 24.04.2018 година.