ЗАКОН ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ (“Службен весник на Република Македонија” бр.29/2002 од 07.05.2002) 

* Закон за изменa на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување (“Службен весник на Република Македонија” бр.85/2003 од 31.12.2003)

* Закон за измена и дополнувaње на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување (“Службен весник на Република Македонија” бр.40/2004)

* Закон за измена и дополнувaње на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување (Службен весник на Република Македонија бр.113/2005 од 23.12.2005)

*** ЗАКОН ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ) (неофицијален пречистен текст) 

* Закон за дополнување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување (“Службен весник на Република Македонија бр.29/2007 од 09.03.2007)

* Закон за изменување и дополнување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување (“Службен весник на Република Македонија” бр. 88/ 2008г)

* Закон за изменување и дополнување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување (“Службен весник на Република Македонија” бр. 48/ 2009г)

* Исправка на Законот за изменување и дополнување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување ( “Службен весник на Република Македонија” бр. 81 / 2009г)

* Закон за изменување и дополнување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување ( “Службен весник на Република Македонија” бр. 50/ 2010г)

* Закон за изменување и дополнување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување ( “Службен весник на Република Македонија” бр. 171/ 2010г)

* Закон за изменување и дополнување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување ( “Службен весник на Република Македонија” бр. 36 / 2011г)

* Закон за измена и дополнувaње на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување (Службен весник на Република Македонија бр.98/2012 од 01.08.2012)

* Закон за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување – неофицијален пречистен текст

* Закон за измена и дополнувaње на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија” број 13 од 2013)

* Закон за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување – консолидиран текст

* Закон за измена и дополнувaње на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување (Службен весник на Република Македонија бр.164/2013 од 27.11.2013)

* Закон за измена и дополнувaње на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување (Службен весник на Република Македонија бр.44/2014 од 05.03.2014)

*** ЗАКОН ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ(КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ) 

Закон за изменување и дополнување на законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување (Службен весник на Република Македонија бр.192/2015 од 05.11.2015)
* ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ 

ЗАКОН ЗА ДОБРОВОЛНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ (“Службен весник на Република Македонија бр.7/2008″) 

* Закон за изменување и дополнување на Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување (Службен весник на Република Македонија бр. 124/2010)

* Закон за изменување и дополнување на Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување (Службен весник на Република Македонија бр. 17/2011)

* Закон за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување – неофицијален пречистен текст

* Закон за изменување и дополнување на Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување (Службен весник на Република Македонија бр. 13/2013)

* Закон за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување – консолидиран текст

ЗАКОН ЗА ИСПЛАТА НА ПЕНЗИИ И ПЕНЗИСКИ НАДОМЕСТОЦИ ОД КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ (“Службен весник на Република Македонија” бр.11/2012)

* Закон за измени и долопнувања на Законот за исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување