Советот на експерти одржа седница на 21.05.2018 година.