Советот на експерти одржа седница на 08.06.2018 година.