Советот на експерти одржа седница на 14.06.2018 година.