Советот на експерти одржа седница на 25.07.2018 година.