Советот на експерти одржа седница на 20.08.2018 година.