Советот на експерти одржа седница на 25.09.2018 година.