Советот на експерти одржа седница на 31.10.2018 година.