Продолжи кампањата за промоција на вториот пензиски столб “Фокусирај се на важното”, чија цел е зголемување на информираноста на јавноста и појаснување на основните карактеристики на вториот пензиски столб. На веб страницата  www.penzija.mk се објавени јасни, прецизни и едукативни информации од областа за пензиското штедење.