Советот на експерти одржа седница на 10.12.2018 година.