Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС), организираше обука за агентите на пензиските друштва во рамките на задолжителните обуки што ги спроведува Агенцијата.
Обуката се одржа на 15.12.2018 година во Скопје во хотелот Александар палас.
На настанот присуствуваа агенти на двете пензиски друштва, КБ Прво пензиско друштво АД Скопје и Сава пензиско друштво а.д. Скопје.