Советот на експерти одржа седница на 25.12.2018 година.