Советот на експерти одржа седница на 29.01.2019 година.