Советот на експерти одржа седница на 25.02.2019 година.