МАПАС во соработка со Фондот на ПИОСМ одржа работилница со раководители на сите подрачни единици на ФПИОСМ, на тема: “Измени и дополнувања на Законот за пензиско и инвалидско осигурување и Закон за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување од аспект на членството во вториот столб”. Работилницата се одржа во просториите на Клуб на пратеници во периодот од 26-28 февруари 2019 година.