Информација од 20-та седница на Советот на експерти, одржана на 22.07.2019 година

Советот на експерти одржа седница на 22.07.2019 година и донесе:

Правилник за измена на Правилникот за начинот и постапката за избор на член на управен одбор и на надзорен одбор на пензиско друштво;
Образложение: Со измената во членот 9 од Правилникот за начинот и постапката за избор на член на управен одбор и на надзорен одбор на пензиско друштво се предлага изборот на вршител на должност член на управен одбор, да не биде предмет на одобрување од Агенцијата. Предложеното решение од измената на овој правилник предвидува, друштвото само да ја извести Агенцијата за извршениот избор и да достави програма за работење на пензиското друштво и пензиските фондови изработена од предложениот член на управен одбор за неговиот делокруг на работа. Лицето кое што е именувано за вршител на должноста член на управен одбор, е веќе еднаш одобрено од страна на Агенцијата како член на надзорен одбор, па оттука Агенцијата во најголем дел е запознаена со неговите перформанси.

Одобрение за измена на Статутот на Триглав пензиско друштво АД Скопје;

Одобрение за избор на предложен член на Управен одбор на Сава пензиско друштво а.д. Скопје;

Одобрение за реизбор на предложен член на Управен одбор на Сава пензиско друштво а.д. Скопје.