Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС ја известува јавноста дека: првиот дел (теоретски дел) за полагање испит за агенти на пензиски друштва ќе се одржи на 09.08.2019 (петок) година со почеток во:
12:30 – 14:30 часот (просторија 1);

Кандидатите кои ќе го положат првиот дел од испитот имаат право да полагаат втор дел (практичен дел) на 29.08.2019 (четврток) година во:
09:00 – 11:00 часот (просторија 1).

Локација на испитниот центар:

Правен факултет „Јустинијан Први“
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
Бул. Гоце Делчев 9б, 1000 Скопје
Република Македонија