Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС ја известува јавноста дека организира септемвриска сесија на испит за агенти на пензиските друштва, и тоа во следниот редослед:

I. Кандидати пријавени од Сава пензиско друштво а.д. Скопје:
Првиот (теоретски) дел за полагање испит за агенти на пензиски друштва ќе се одржи на 11.09.2019 (среда) година со почеток во 12:00 – 14:00 часот (просторија 1);
Кандидатите кои ќе го положат првиот дел од испитот имаат право да полагаат втор (практичен) дел на 17.09.2019 (вторник) година во 13:30 – 15:30 часот (просторија 1).

II. Кандидати пријавени од ТРИГЛАВ ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД Скопје:
Првиот (теоретски) дел за полагање испит за агенти на пензиски друштва ќе се одржи на 12.09.2019 (четврток) година со почеток во 09:00 – 11:00 часот (просторија 1);
Кандидатите кои ќе го положат првиот дел од испитот имаат право да полагаат втор (практичен) дел на 18.09.2019 (среда) година во 13:30 – 15:30 часот (просторија 1).

III. Кандидати пријавени од КБ Прво пензиско друштво АД Скопје:
Првиот (теоретски) дел за полагање испит за агенти на пензиски друштва ќе се одржи на 13.09.2019 (петок) година со почеток во 09:00 – 11:00 часот (просторија 1);
Кандидатите кои ќе го положат првиот дел од испитот имаат право да полагаат втор (практичен) дел на 19.09.2019 (четврток) година во 13:30 – 15:30 часот (просторија 1).

Локација на испитниот центар:

Правен факултет „Јустинијан Први“
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
Бул. Гоце Делчев 9б, 1000 Скопје
Република Македонија