Претставници на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување учествуваа на конференција организирана од страна на ИОПС и ОЕЦД на тема „Развој и супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување„ од 06-08.11.2019 година.

Во рамки на конференцијата, Агенцијата имаше свој преставник во рамки на панелот за „Развој на капитално финансирано пензиско осигурување во Југо-Источна Европа„.