Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување го објави Извештајот за состојбите во капитално финансираното пензиско осигурување за 2019 година.

Извештајот кој се однесува на 2019 година покрај описот на карактеристиките на капитално финансираното пензиско осигурување содржи и податоци за капитално финансираното пензиско осигурување, оценка на извршувањето на прописите во областа на капитално финансирано пензиско осигурување и детален опис на состојбите во задолжителното и доброволното капитално финансирано пензиско осигурување (втор столб и трет столб) како и состојби и трендови во пензиската област во светот и други податоци од значење за ова осигурување.
Извештајот за состојбите во капитално финансираното пензиско осигурување за 2019 година е на следниот линк:

Izvestaj za sostojbite vo KFPO 2019