Излезе новиот број на електронскиот информатор Е-МАПАС број 35 на тема: „Работењето на МАПАС во 2019 година”
Линк:http://mapas.mk/wp-content/uploads/2020/07/e-mapas-35.pdf