Информација од 36-та седница на Советот на експерти, одржана на 16.10.2020 година.

Советот на експерти одржа седница на 16.10.2020 година.