Информација од 39-та седница на Советот на експерти, одржана на 28.12.2020 година

Советот на експерти одржа седница на 28.12.2020 година и донесе:

1. Годишен план на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување за теренска контрола за 2021 година.

Советот на експерти даде одобрение на:

1. Барањето од ТРИГЛАВ ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД Скопје за добивање на одобрение за именување на одговорно лице за маркетинг и контрола на агенти и
2. Барањето од ТРИГЛАВ ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД Скопје за добивање на одобрение за измена на Статутот на Триглав отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје.