Советот на експерти одржа седница на 17.03.2021 година.