Информација од 45-та седница на Советот на експерти, одржана на 31.05.2021 година

Советот на експерти на седницата одржана на 31.05.2021 година усвои:
1. Годишен извештај за работењето на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување во 2020 година.
Советот на експерти даде одобрение на:
1. Барањето од КБ Прво пензиско друштво АД Скопје за добивање на одобрение за ново раководно лице во областа на администрирање на сметки;
2. Барањето од КБ Прво пензиско друштво АД Скопје за добивање на одобрение за избор/реизбор на членови на Надзорниот одбор на Друштвото;
3. Барањето од КБ Прво пензиско друштво АД Скопје за добивање на согласност на договорите склучени за вршење работи на берзански посредник и
4. Барањето од Сава пензиско друштво а.д. Скопје за добивање на согласност за Договори за посредување при купопродажба на хартии од вредност.