Агенцијата за супeрвизија на капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС, ja информира јавноста дека на ден 02.09.2021 година задолжителните пензиски фондови ја надминаа вредноста на нето средствата од 100 милијарди денари.