Mirë se vini në ueb faqen MAPAS

Agjensioni për mbikëqyrjen e finansimit kapital të sigurimit pensional

Për MAPAS-in

Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување е основана во месец јули 2002 година со именување на директорот од страна на Владата на Република Македонија. Агенцијата за супервизија на капитално финансираното пензиско осигурување е основана заради вршење супервизија на работењето пензиските фондови со крајна цел да ги заштити интересите на членовите на пензиските фондови (осигурениците).

Агенцијата е одговорна за издавање:

  • Повлекување и одземање дозволи за основање на друштва
  • Вршење дејност - управување со пензиски фондови и издавање
  • Повлекување и укинување на одобренија за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови
Lexo më shumë

Lajmet e rreja