Rendimenti i fondeve pensionale të obliguara  i llogaritur në shkallë vjetore është:

 

Periudha

Fondi i hapur pensional i obliguar – NLB fondi pensional – Shkup

KB fondi i parë i hapur pensional i obliguar – Shkup

 

Në vlerë              Në vlerë

nominale             reale  

Në vlerë              Në vlerë

nominale             reale  

31.03.2006 –  31.03.2013

5.05%                 1,99%

5,37%                  2,31%

Fillimi   –  31.03.2013

5.01%                 1,75%

5,32%                  2,05%

Rendimenti i llogarisë individuale vullnetare ose llogarisë profesionale  është i ndryshueshëm dhe varet nga rendimenti i fondit pensional të obliguar dhe nga kompenzimet e paguara nga shoqëritë .