Rendimenti i fondeve pensionale vullnetare  i llogaritur në shkallë vjetore është:

 

Periudha

Fondi i hapur pensional i obliguar – NLB fondi pensional – Shkup

KB fondi i parë i hapur pensional i obliguar – Shkup

 

nominale             reale  

nominale             reale  

31.12.2009 –  31.03.2013

5.49%                 1,97%

6,43%                  2,88%

Fillimi   –  31.03.2013

5.66%                 2,43%

6,43%                  2,88%

Rendimenti i llogarisë individuale vullnetare ose llogarisë profesionale  është i ndryshueshëm dhe varet nga rendimenti i fondit pensional vullnetar dhe nga kompenzimet e paguara nga shoqëritë .

Vërejtje:.Rendimenti llogaritet në nivel vjetor për 84 muajt e kaluar. Në vecanti nëse fondi pensional ekziston më pak se 84 muaj, dhe më gjatë se 12 muaj, rendimenti llogaritet në fund të kuartalit të vitit, për periudhë nga 1 qershori rrespektivisht dhjetori pas themelimit të fondit der në fund të kuartalit kur kryhet llogaria.