• Miraton statutin e MAPAS-it
  • Miraton akte për organizimin e brendshëm të punës dhe sistematizimin e vendeve të punës në MAPAS.
  • Miraton planin  dhe raportin financiar
  • Jep leje dhe pëlqime me kërkesë të shoqërive pensionale në bazë të ligjit.
  • Miraton akte për zbatimin e këtij ligji dhe ligjeve tjera në kompetencat e saj.
  • Miraton programën vjetore për punën e MAPAS-it
  • Kryen punë të tjera të cilat i janë besuar sipas ligji dhe Statutit të Agjencionit;