• Udhëheq me agjencionin, gjithashtu e përfaqëson dhe e prezenton para personave të tretë;
  • Sjell vendime për llojin dhe masën e kontrollit të shoqërive  pensionale, kujdestarit te pronës dhe menaxherit te jashtëm të mjeteve, sigurues dhe Qendra për sistme elektronit për kotizimpajtim me programën vjetore për realizimin e kontrollave të miratuara nga ana e Këshillit të ekspertëve;
  • Dorëzon fletëparaqitje ose autorizon person në dorezimin e fletëparaqitjes për fillimin e procedurës para organit mbikqyrës për veprat të cilat janë të dënuara në bazë të ligjit.;
  • Kryen punë të tjera të cilat i janë besuar sipas ligjit, Statutit apo ndonjë akti tjetër të Agjencionit;