TAIEX-misioni i ekspertëve

Misioni i ekspertëve për pagesta pensionale si dhe të kapitalit financiar të sigurimit pensional.

Për qëllim të angazhimit të konsulentit i cili do të jep mendimin për përgatitjen nga ana e MAPAS nën rregullativën ligjore nga ligji për  pagesën  pensionale dhe kompensimit pensional nga finasimi kapital i sigurimit pensional, MAPAS vendosi të shfytëzoj ndihmë nga ekspertët permes programit TAIEX- misioni i ekspertëve.

Nga shkaku që Mapas më datë 01.04.2013 sjelli aplikacion me titullin misioni i ekspertëve për pagesat pensionale dhe kompensimit pensional nga kapitali financiar i sigurimit pensional nëpërmjet sektorit për pyetje europiane deri tek komisioni europian me kërkesë për angazhimin e këshilltarit Pavel  Pelc nga Polonia i cili do të jap mendim në rregullativën ligjore nga ligji për pagesat pensionale dhe kompensimit pensional.

Ndihma e ekpertëve nga TAIEX realizohet në periudhën pre 25.11.2013 deri më 29.11.2013.

Qëllimi i programit TAIEX ishte nëpermjet ndihmës së ekspertëve të mundësohet përshtatshmëria e ligjit të Maqedonisë për financimin kapital të sigurimit pensional në ligjet e UE-së dhe ndihmë plotësuese për zgjerimin e institucioneve.

Këshilltari në angazhimin javor me të punësuarit në MAPAS shpehu mendimin e tij dhe përvojën në përgatitjen e nënrregullativës ligjore nga ana e MAPAS, pajtueshmëria me UE në rregullativën e zonës së pagesave pensionale ,organizimi në fazën e pagesës pensionale si dhe përvojat në vendet anëtare të UE në fazën e dekomulimit dhe parashtrimit të procedurave në korniza të MAPAS për mbikqyrje të pagesave pensionale nga fondet pensionale. Gjatë kohës së qëndrimit këshilltari përgatiti  sugjerim për një pjesë të rregulloreve dhe dokumente me rekomandime për zgjerim të zonës së pagesave pensionale në pajtueshmëri me rregullativën e UE-së.