Zyra për ndryshim të informatave për ndihmë teknike (TAIEX) përfaqson pjesë nga Drejtoria gjenerale “zgjerimin” të komisionit Europian dhe ofron shërbime për ndihmë teknike afatshkurte për ofrimin, implementimin dhe zbatimi i akteve juridike, përfshirjen e nevojshme të infrastrukturës administrative.

Funksioni bazë i TAIEX është këmbimi i përvojave të vendeve anëtare të unionit Europian, zyrtarët e komisionit si organet tjera relevante të nivelit Europian të vendeve përdoruese.

Në bashkëpunim me TAIEX si dhe  me mbështetjen financiare nga MAPAS fillon të i shfytëzoj mundësit e programit TAIEX ose prej vendeve anëtare të unionit Europian përshkak të përshtatshmërisë tek direktivat dhe rregullativat për anëtarsimin në UE.

Format dhe përbajtja të cilat mundet të arrihen nga TAIEX janë

Punëtoria

Misioni i Ekspertëve

Vizitë Studimore